Godkendt på DVCA’s generalforsamling den 22. april 2010.

Foreningens navn og hjemsted

§ 1 DVCA har hjemsted i Københavns Kommune. DVCA’s adresse er Børsen, Slotsholmgade 1, 1217, København K.

Foreningens danske navn er: DVCA – Brancheforeningen for venture- og kapitalfonde, og for business angels.

Foreningens internationale navn er: Danish Venture Capital and Private Equity Association.

Foreningens navn forkortes: DVCA.

Foreningens formål

§ 2 DVCA har til formål at fremme venturekapital- og kapitalfonde samt business angels interesser.

Foreningens mission

§ 3 DVCA’s mission er at skabe konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab, herunder ved:

..–  at øge kendskabet til, hvordan aktive investorer arbejder og bidrager til samfundsøkonomien,
..–  at arbejde for at sikre branchen konkurrencedygtige rammebetingelser for at tiltrække kapital, investere og udøve
..–  aktivt ejerskab, og
..–  at udbyde aktiviteter som fremmer netværk, samarbejde og videndeling i branchen.

DVCA er uafhængig af særinteresser, der ikke vedrører foreningens formål og mission.

Foreningens virksomhed

§ 4 Foreningens virksomhed udøves gennem generalforsamlingen, den valgte bestyrelse, forretningsudvalget samt et nedsat sekretariat.

Medlemskab

§ 5 Medlemskab af DVCA sker efter ansøgning til sekretariatet, som også træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde sted, eventuelt efter samråd med bestyrelsen. I DVCA’s regi findes fire typer af medlemskaber:

..–  Business angels.
..–  Venturekapitalfonde.
..–  Kapitalfonde.
..–  Associerede medlemmer.

Et associeret medlem er en virksomhed, som via sit primære professionelle erhverv har nær tilknytning til foreningens formål og mission.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat foreningskontingent.

Udmeldelse

§ 6 Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen. Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne angivet i § 5 for medlemskab, skal udtræde af foreningen.

Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af juni måned med økonomisk virkning fra kalenderårets udgang.

Udtrædende medlemmer taber indbetalt medlemskontingent og mister ved udmeldelsen samtidig deres stemmeret på foreningens generalforsamling og styrende organer i øvrigt. Såfremt et medlem standser sine betalinger, træder i konkurs, indleder betalingsstandsning eller forhandling om offentlig eller privat akkord, eller beslutter en likvidation, betragtes dette som opsigelse af medlemskabet.

Eksklusion

§ 7 Et medlem, som gennem sit virke skader foreningen og dens interesser, ikke overholder foreningens etiske retningslinjer, eller som ikke betaler sit foreningskontingent, kan af bestyrelsen blive ekskluderet af foreningen.

Eksklusion af foreningen kan dog, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen skal stadfæstes med et flertal bestående af 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald anses eksklusionen for ikke at være gennemført. I perioden frem til generalforsamlingen anses eksklusionen for at være gennemført. Emnet behandles under dagsordenspunktet ”Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne”.

Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem meddeles straks medlemmet og gælder, fra meddelelsen er kommet frem.

Såfremt medlemmet ønsker eksklusionen afprøvet på førstkommende generalforsamling, skal dette meddeles sekretariatet inden tre uger, fra meddelelsen om eksklusion er kommet frem.

Modtager sekretariatet ønsket fra medlemmet om efterprøvelse på generalforsamlingen rettidigt, betragtes eksklusionen som gennemført, indtil generalforsamlingen måtte beslutte anderledes.

Generalforsamling

§ 8 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden samt bestyrelsens forslag skal finde sted med 4 ugers varsel via DVCA’s hjemmeside eller via elektronisk post (e-mail). Det påhviler i den forbindelse det enkelte medlem at sikre, at sekretariatet er i besiddelse af den til enhver tid gældende e-mail-adresse.

Regnskabet skal 14 dage før generalforsamlingens afholdelse kunne vises på DVCA’s hjemmeside eller på forlangende.

Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal fremsendes med elektronisk post (e-mail) til DVCA’s sekretariat senest 14 dage før generalforsamlingen.

DVCA skal via DVCA’s hjemmeside eller via elektronisk post (e-mail) udsende indkomne forslag til foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingen. Det påhviler i den forbindelse det enkelte medlem at sikre, at sekretariatet er i besiddelse af den til enhver tid gældende e-mail-adresse.

§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

..–  Valg af dirigent.
..–  Bestyrelsens beretning om DVCA’s virksomhed.
..–  Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
..–  Valg af bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
..–  Valg af revisor.
..–  Fastsættelse af kontingent.
..–  Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.
..–  Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingen er DVCA’s højeste myndighed i alle anliggender.

§ 11 Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen (ordinær såvel som ekstraordinær) har ethvert medlem med de begrænsninger, der følger af § 12 og § 13.

§ 12 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af DVCA’s stemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, som følge af at det fornødne antal stemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden tre uger indkalde til en ny generalforsamling.

En sådan generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af tilstedeværende repræsenterede medlemmer. Hvis der inden afholdelse af en generalforsamling er sket udmeldelse fra et medlem eller eksklusion af et medlem, medregnes disse ikke i opgørelsen af, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§ 13 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker dette.

Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at ethvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. Fuldmagt skal gives skriftligt.

Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen i DVCA afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem et antal stemmer svarende til det nærmeste antal hele tusinde kroner, der betales i kontingent.

Udmeldte (fra udmeldelsen) og ekskluderede (fra eksklusionen) medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom via elektronisk post (e-mail) fremsendes til bestyrelsen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af det samlede antal stemmer.

Bestyrelse og forretningsudvalg

§ 15 DVCA’s ledelse varetages af en bestyrelse bestående af indtil 16 bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år. Der kan ske genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger formanden umiddelbart efter hver ordinær generalforsamling.

Valgbare er personer fra den overordnede ledelse i medlemsvirksomhederne. Hvervet er personligt og kan ikke ved fuldmagt delegeres til andre. Såfremt et bestyrelsesmedlem skifter arbejdssted til en anden medlemsvirksomhed, men stadig er medlem af den overordnede ledelse i medlemsvirksomheden, er bestyrelsesmedlemmet stadig valgbart.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelsen, træffes der på næste bestyrelsesmøde med almindeligt flertal beslutning om bestyrelsesmedlemmets fortsatte virke i bestyrelsen.

Hvis det er formanden, der ikke længere opfylder valgbarhedsbetingelsen, skal der straks indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen med almindeligt flertal træffer beslutning om formandens fortsatte virke i bestyrelsen. Såfremt formanden ikke anses at kunne fortsætte som formand, udpeges en ny formand med almindeligt flertal.

Bestyrelsen har ret til at tilknytte personer til bestyrelsesarbejdet. De tilknyttede personer har dog ikke nogen indflydelse på stemmeafgivningen i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg bestående af formanden og indtil tre bestyrelsesmedlemmer. Det er forretningsudvalgets opgave at løse bestyrelsens løbende opgaver og at forberede kommende bestyrelsesmøder, herunder formulere foreningens holdning til aktuelle forhold og problemstillinger, der har betydning for foreningen og dens medlemmer.

§ 16 Bestyrelsen udpeger et sekretariat, der varetager foreningens løbende drift.

§ 17 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 3 medlemmer. I sådanne tilfælde er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver dette. Indkaldelse finder sted med 7 dages varsel via elektronisk post (e-mail) med angivelse af dagsorden. Det påhviler i den forbindelse det enkelte medlem af bestyrelsen at sikre, at DVCA er i besiddelse af den til enhver tid gældende e-mail-adresse for bestyrelsesmedlemmet.

Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som godkendes på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutning med simpel stemmeflerhed og er altid beslutningsdygtig uanset fremmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 18 DVCA’s bestyrelse skal blandt foreningens medlemmer finde egnede kandidater til valg til bestyrelsen.

Regnskab, tegning og hæftelse

§ 19 DVCA’s regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af DVCA’s revisor valgt på DVCA’s generalforsamling.

Sekretariatet indkasserer DVCA’s indtægter og betaler regninger i forbindelse med den almindelige og løbende drift af DVCA. Sekretariatet fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 20 Foreningen tegnes udadtil ved formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift. Bestyrelsen kan delegere denne kompetence til sekretariatsledelsen. Der påhviler ikke DVCA’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de af DVCA påhvilende forpligtelser, ligesom intet medlem kan gøre krav gældende overfor DVCA’s formue.

Ændring af vedtægter

§ 21 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmer.

Opløsning

§ 22 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede stemmer i foreningen. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmer.

Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen med at fungere, og generalforsamlingen nedsætter da et udvalg til afvikling af alle løbende sager. Ved DVCA’s opløsning udbetales foreningens formue til et eller flere allerede stiftede legater, hvis formål er at støtte enkeltpersoners uddannelse i udlandet med henblik på at gavne innovation i Danmark. Såfremt et sådant legat ikke er stiftet, uddeles foreningens formue i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.

Værneting

§ 23 Stridigheder om anvendelsen af disse vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en voldgiftsmand, samt en af disse i fællesskab valgte opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer.

Ikrafttræden

§ 24 Vedtægterne er vedtaget ved stifternes beslutning den 10. marts 2000.

Vedtægterne er ændret senest på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 12. november 2012.

København 12. november 2012