Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/dvca.dk/public_html/wp-content/plugins/envira-downloads/includes/global/download.php on line 216
Høringssvar – Aktive Ejere
Her finder du Aktive Ejeres høringssvar:

20.03.2020 DVCAs høringssvar vedr. bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter mv.

11.02.2020 DVCAs kommentarer ifm. høring om vejledning til hvidvaskloven

13.02.2020 Høringssvar: Aktiesparekontoloven

23.10.2019 Høringssvar vedr. L4

03.05.2019 Høringssvar: Momsstyresignal investeringsforeninger

23.03.2018 Høringssvar: Modernisering af tilflytterreglerne

23.03.2018 Høringssvar: Fast Drift

19.03.2018 Høringssvar: Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs og-forskningsvirksomhed

16.01.2018: Høringssvar: Medarbejderaktier

09.01.2018 Høringssvar: Forslag til lov om Vækstfonden

11.03.2016 Høringssvar: Om bekendtgørelse udstedt under FAIF-loven

29.02.2016 Høringssvar: ll§7p

13.10.2015 Høringssvar: Om skatteloven – nedsættelse af udbytteskat

06.10.2015 Høringssvar: Styresignal

18.09.2015 Høringssvar: Ændring af revisorloven

11.09.2015 Høringssvar: Styresignal

13.05.2015 Høringssvar: Indskydergarantibekendtgørelsen

24.02.2015 Høringssvar: Skattelove

09.10.2014 Høringssvar: FAIF-lovændring

22.09.2014 Høringssvar: Lempelse af udbyttebeskatning

30.06.2014 Høringssvar: Styresignal

28.04.2014 Høringssvar: Om tilladelse til forvaltere af alternative investerings-fonde

04.04.2014 Høringssvar: EuVECA-forordningen

19.03.2014 Høringssvar: Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

24.02.2014 Høringssvar: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven

17.12.2013 Høringssvar: L81

01.11.2013 Høringssvar: Ændring af lov om forvaltere af alternative investeringer

29.10.2013 Høringssvar: Om opgaver i relation til lov om forvaltere af alternative investeringer

01.08.2013 Høringssvar: Ændring af lov om finansiel virksomhed mm.

03.06.2013 Høringssvar: Bekendtgørelser udstedt i medfør af LAIF

09.01.2013 Høringssvar: Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringer (LAIF)

31.10.2012 Høringssvar: L10

25.09.2012 Høringssvar: Iværksætterskatten

21.02.2012 Høringssvar: Lovforslag om begrænsning af underskudsfremførsel

07.12.2011 Høringssvar: Forslag til forordning om europæiake venturefonde
Det centrale element i forslaget er, at forvaltere af venturefonde, der forvalter aktiver under en tærskelværdi på 500 mio. EUR, skal have muligheden for at anvende betegnelsen “Europæisk Venturefond” samt opnå et “europæisk markedsføringspas”, hvormed de kan markedsføre deres fonde på tværs af EU’s grænser. DVCA hilser forslaget velkomment, men ønsker samtidig forslaget forbedret på udvalgte punkter. I afsnit 2 resumeres forslagets overordnede indhold. I afsnit 3 følger DVCA’s bemærkninger til de punkter, hvor der efter DVCA’s opfattelse er særligt behov for justeringer.

24.11.2011 Høringssvar: Skatteforslag i finanslov

25.10.2011 Høringssvar: EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner

30.03.2011 Høringssvar: Om iværksætteraktier

21.03.2011 Høringssvar: Ændring af lov om Vækstfonden
Regeringen har den 17. marts 2011 fremsat lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven vedrørende skattefritagelse af iværksætteraktier (“Lovforslaget”). DVCA hilser det fremsatte lovforslag om en delvis afskaffelse af beskatning af iværksætteraktier velkommen. Men på længere sigt er nødvendigt med en fuldstændig afskaffelse af beskatningen af selskabers unoterede porteføljeselskabsaktier for at sikre markedskonforme investeringsvilkår for venturefonde og business angels i Danmark. Ordningen i sin nuværende ordning vil efter DVCAs opfattelse være vanskelig at administrere for både investorer og virksomheder.

06.05.2010 Høringssvar: Evaluering af vækstfonden

26.03.2009 Høringssvar: Ændring af aktieavancebeskatsloven
DVCA afgav den 26. marts 2009 høringssvar til de enkelte elementer i ovennævnte lovforslag, der har relevans for DVCAs medlemmer. DVCA mener, at erhvervslivets innovation og fornyelse svækkes af regeringens skattereform. Danske investorer beskattes uhørt hårdt i det foreliggende forslag, og navnlig forslaget om lagerbeskatning vil få Danmark til at gå enegang internationalt, hvilket vil påvirke de virksomheder, som er ejet af fondene, negativt.
Se også: Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3

16.10.2008 Høringssvar: Ændring af etableringskontoordningen
DVCA afgav den 16. oktober høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af etableringskontoloven og personskatteloven (fuld fradragsret for indskud). DVCA sætter stor pris på, at regeringen vil forbedre etableringskonto-ordningen. Det er et stort ønske for DVCA, at der nu kommer forbedrede opsparingsmuligheder for private til at starte egen virksomhed. På den måde kan Danmark få flere vækstiværksættere.

06.05.2008 Høringssvar: L181
DVCA afgav den 9. maj høringssvar vedrørende lovforslag L181. Det er DVCAs vurdering, at lovforslaget vil have en væsentlig og negativ betydning for investorers mulighed for at tiltrække risikovillig kapital fra såvel danske som internationale investorer. Dette skyldes dels den direkte virkning af lovforslaget, hvorved visse udenlandske investorers investering i danske venture- og private equity fonde vil medføre en uønsket omkvalificering af den pågældende fond, dels den generelle usikkerhed, som de foreslåede regler må antages at medføre for såvel danske som udenlandske investorer.

12.02.2008 Høringssvar: Kommissionens momspakke
Skatteministeriet har den 10. januar 2008 sendt Kommissionens forslag til ændring af momsdirektivet vedrørende forsikringstjenester og finansielle tjenester samt forordning herom i høring med tilhørende konsekvensanalyse samt resume heraf udarbejdet af Kommissionen.

04.02.2008 Høringssvar: Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove
DVCA har i februar afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove. DVCA er meget tilfreds med, at der er sat fokus på rekruttering af arbejdskraft fra udlandet og DVCA er særlig glad for, at forskerskatteordningen skal forbedres. DVCA foreslår bl.a. en udvidelse af ordningen fra 3 til 5 år, således dansk erhvervsliv kan opnå forbedrede vilkår i den globale konkurrence om nøglemedarbejdere.

19.02.2007 Høringssvar: Ændring af selskabskatteloven.