DVCAs høringssvar

Fra 2014 til 2016

11.03.2016 Høringsvar: Bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag m.v. for investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde m.fl.

29.02.2016 Hørinssvar: LL§7P
Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger)

13.10.2015 Høringssvar: Skattelove og nedsættelse af udbytterskatten
Vedrørende høring om forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten m.v.)

18.09.2015 Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love
Udkast til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.)

11.09.2015 Høringssvar: Styresignaler som opfølgning på ATP PensionsService

13.05.2015 Udkast til bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning og udkast til bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer
DVCA har modtaget udkast til ovennævnte to bekendtgørelser (“Bekendtgørelserne”) fra Finanstilsynet og takker for muligheden for at afgive bemærkninger til de to udkast.

24.02.2015 Høringssvar: Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul med gennemførelse af en ændring af moder-/datterselskabsdirektivet)

09.10.2014 Høringssvar: FAIF-lovændring
Høringssvar i relation til forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (“Lovforslaget”).

22.09.2014 Høringssvar: Lempelse af udbyttebeskatningen
Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven (Lempelse af udbyttebeskatningen)

30.06.2014 Høringssvar: Tyresignaler som opfølgning på ATP PensionsService

28.04.2014 Høringssvar: Tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde fra et tredjeland til markedsføring af alternative investeringsfonde (I) & (II)

04.04.2014 Høringssvar: EuVECA-forordningen – implementering af tekniske standarder (ITS)
DVCA skal hermed afgive foreningens høringssvar vedrørende implementeringsmæssige tekniske standarder (ITS’er) til Kommissionen fsva EuVECA-forordningen.

19.03.2014 Høringssvar (LAIF): Opsamlingslovforslag (3) – finansiel rapportering
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer.)

24.02.2014 Høringssvar: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven og skatteforvaltningsloven

Fra 2007 til 2013

DVCAs høringssvar 2007-2013

17.12.2013 Høringssvar: L81
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer.)

01.11.2013 Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af bl.a. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
Erhvervs- og Vækstministeriet har den 23. oktober 2013 sendt et udkast til forslag til lov om ændring af lov om bl.a. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) i høring. DVCA noterer sig med tilfredshed, at lovforslaget retter op på en række uhensigtsmæssigheder, som den nugældende lov indeholder.

29.10.2013 Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om væsentlige opgaver i relation til delegation efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
DVCA afgav 29. oktober 2013 hørringssvar, hvori det indledningsvist anbefales, at Finanstilsynet gennem fortolkningsbidrag eller præciseringer til delegationsbestemmelserne i kap. 7 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde, m.v. (”FAIF-loven”), sikrer at delegationsbestemmelserne ikke går videre end tilsigtet ved AIFM-direktivet (”Direktivet”).

01.08.2013 Høringsvar: Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og diverse andre love
Det er DVCA’s vurdering, at der en risiko for, at disse positive tiltag i sig selv ikke er tilstrækkelige til skabe alternative og forbedrede finansieringsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Danmark.

03.06.2013 Høringssvar: Diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)
DVCA afgav den 3. juni 2013 hørringssvar indeholdende diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF), der blev vedtaget af Folketinget d. 16. maj 2013.

09.01.2013 Høringssvar: Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (LAIF)
Finanstilsynet har den 12. december 2012 fremsendt ovennævnte forslag til lov til DVCA med anmodning om bemærkninger. DVCA kan ikke støtte yderligere detailregulering af venture- og kapitalfonde, som LAIF lægger op til. Lovkomplekset omkring LAIF er administrativt byrdefuldt, omkostningsfuldt, konkurrencehæmmende og vil ikke mindst kræve tid fra det, som er vigtigst for investorerne og som kapital- og venturefondspartnere i Danmark bruger allermest tid på, nemlig porteføljepleje af deres investeringer.

31.10.2012 Høringssvar (L10):  Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven
DVCA afgav den 31. oktober 2012 høringssvar vedrørernde L 10 – forslag til lov om kildeskatteloven og selskabskatteloven. DVCA mener, at konsekvensen af L 10 er, at den vil indføre dobbeltbeskatning og koste danske venture- og kapitalfonde og det danske samfund adskillige milliarder i manglende udenlandske investeringer. Ligesom danske investeringer vil søge til udlandet til skade for væksten og arbejdspladser i Danmark.

25.09.2012 Høringssvar: Iværksætterskatten
DVCA har modtaget udkast til forslag om lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love i høring. DVCA vil gerne kvittere for, at ulemperne ved ”iværksætterskatten” for 90 % vedkommende afskaffes med den foreslåede ændring i avancebeskatningen, i det kapitalgevinst nu er fritaget for dobbeltbeskatning. DVCA finder det dog uhensigtsmæssigt, at beskatningen af udbytter fra unoterede porteføljeaktier til selskabsinvestorer ikke også afskaffes.

21.02.2012 Høringssvar: Lovforslag om begrænsning af fremførsel af underskud
DVCA afgav den 21. februar 2012 høringssvar vedrørende regeringens forslag om at begrænse frenførsel af underskud. Det er DVCAs opfattelse, at forslaget vil have en aå væsentlig negativ indvirkning på forretning og dermed investering af risikovillig kapital i Danmark, at det ikke bør gennemføres.

07.12.2011 Høringssvar: Forslag til forordning om europæiake venturefonde
Det centrale element i forslaget er, at forvaltere af venturefonde, der forvalter aktiver under en tærskelværdi på 500 mio. EUR, skal have muligheden for at anvende betegnelsen “Europæisk Venturefond” samt opnå et “europæisk markedsføringspas”, hvormed de kan markedsføre deres fonde på tværs af EU’s grænser. DVCA hilser forslaget velkomment, men ønsker samtidig forslaget forbedret på udvalgte punkter. I afsnit 2 resumeres forslagets overordnede indhold. I afsnit 3 følger DVCA’s bemærkninger til de punkter, hvor der efter DVCA’s opfattelse er særligt behov for justeringer.

24.11.2011 Høringssvar: Skatteforslag i finansloven for 2012
DVCA afgav den 24. november 2011 hørringssvar vedrørende skatteforslag i finansloven for 2012. Her har DVCA kommenteret på forslaget om skattekredit, forslaget om ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktier samt forslag om begrænsning af fradrag af formueforvaltningsomkostninger. DVCA uddyber naturligvis gerne foreningens bemærkninger, såfremt det efterspørges.

25.10.2011 Høringssvar: EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner (Financial Transaction Taxes)
DVCA afgav den 25. oktober 2011 hørringssvar vedrørende EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner. DVCA er af den overordnede opfattelse, at indførslen af en skat på finansielle transaktioner som foreslået, vil hæmme kapitalens frie bevægelse og dermed få store økonomiske konsekvenser for finansielle institutioner etableret i EU.

21.03.2011 Høringssvar: Ændring af lov om Vækstfonden
DVCA har d. 10. marts 2011 modtaget udkast til lovforslag om ændring af lov om Vækstfonden. Og afgiver i overensstemmelser hermed foreningens høringssvar. DVCA uddyber naturligvis gerne foreningens bemærkninger, såfremt det efterspørges.

30.03.2011 Høringssvar: Iværksætteraktier
Regeringen har den 17. marts 2011 fremsat lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven vedrørende skattefritagelse af iværksætteraktier (“Lovforslaget”). DVCA hilser det fremsatte lovforslag om en delvis afskaffelse af beskatning af iværksætteraktier velkommen. Men på længere sigt er nødvendigt med en fuldstændig afskaffelse af beskatningen af selskabers unoterede porteføljeselskabsaktier for at sikre markedskonforme investeringsvilkår for venturefonde og business angels i Danmark. Ordningen i sin nuværende ordning vil efter DVCAs opfattelse være vanskelig at administrere for både investorer og virksomheder.

26.03.2009 Høringssvar: Ændring af aktieavancebeskatsloven
DVCA afgav den 26. marts 2009 høringssvar til de enkelte elementer i ovennævnte lovforslag, der har relevans for DVCAs medlemmer. DVCA mener, at erhvervslivets innovation og fornyelse svækkes af regeringens skattereform. Danske investorer beskattes uhørt hårdt i det foreliggende forslag, og navnlig forslaget om lagerbeskatning vil få Danmark til at gå enegang internationalt, hvilket vil påvirke de virksomheder, som er ejet af fondene, negativt.
Se også: Bilag 1, Bilag 2 og Bilag 3

16.10.2008 Høringssvar: Ændring af etableringskontoordningen
DVCA afgav den 16. oktober høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af etableringskontoloven og personskatteloven (fuld fradragsret for indskud). DVCA sætter stor pris på, at regeringen vil forbedre etableringskonto-ordningen. Det er et stort ønske for DVCA, at der nu kommer forbedrede opsparingsmuligheder for private til at starte egen virksomhed. På den måde kan Danmark få flere vækstiværksættere.

06.05.2008 Høringssvar: L181
DVCA afgav den 9. maj høringssvar vedrørende lovforslag L181. Det er DVCAs vurdering, at lovforslaget vil have en væsentlig og negativ betydning for investorers mulighed for at tiltrække risikovillig kapital fra såvel danske som internationale investorer. Dette skyldes dels den direkte virkning af lovforslaget, hvorved visse udenlandske investorers investering i danske venture- og private equity fonde vil medføre en uønsket omkvalificering af den pågældende fond, dels den generelle usikkerhed, som de foreslåede regler må antages at medføre for såvel danske som udenlandske investorer.

12.02.2008 Høringssvar: Kommissionens momspakke
Skatteministeriet har den 10. januar 2008 sendt Kommissionens forslag til ændring af momsdirektivet vedrørende forsikringstjenester og finansielle tjenester samt forordning herom i høring med tilhørende konsekvensanalyse samt resume heraf udarbejdet af Kommissionen.

04.02.2008 Høringssvar: Lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove
DVCA har i februar afgivet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove. DVCA er meget tilfreds med, at der er sat fokus på rekruttering af arbejdskraft fra udlandet og DVCA er særlig glad for, at forskerskatteordningen skal forbedres. DVCA foreslår bl.a. en udvidelse af ordningen fra 3 til 5 år, således dansk erhvervsliv kan opnå forbedrede vilkår i den globale konkurrence om nøglemedarbejdere.

19.02.2007 Høringssvar: Tynd kapitalisering
DVCA udtrykker forundring over regeringens skatteindgreb, som ifølge regeringen skyldes, at selskaber, der bliver købt af kapitalfonde, genererer færre skatteindtægter til staten, bl.a. gennem optagelse af gæld. Skatteministeren mangler fortsat at fremlægge analyser, som dokumenterer dette. Forslaget står i stærk kontrast til konklusionerne i Økonomi- & Erhvervsministeriets rapport fra november 2006 om ”Kapitalfonde i Danmark”. Her slås det fast, at kapitalfonde skaber vækst og arbejdspladser, og dermed også samfundsnytten af fondenes virksomhed i Danmark. Samtidig er det efter DVCAs opfattelse beklageligt, at regeringen ikke på et komplekst og vidtgående udspil har benyttet lejligheden til at høre interesseorganisationer om synspunkter forinden offentliggørelsen.