DVCA – fokus og fakta

DVCA (brancheforeningen for venture- og kapitalfonde samt business angels i Danmark) er en central aktør i indsatsen for at skabe gode og konkurrencedygtige rammevilkår for at starte, drive og investere i virksomheder i Danmark.

Foreningen har over 300 medlemmer, der repræsenterer hele ”økosystemet” af investorer, som vil udvikle Danmarks næste generation af succesrige virksomheder og ruste de etablerede til morgendagens konkurrence. Blandt medlemmerne er ikke blot direkte investorer, men også pensionskasser, familie- og social impact-fonde samt rådgivere.

Foreningen samarbejder med alle relevante aktører i samfundet som myndigheder, arbejdsgivere og fagbevægelse, regeringen og Folketinget, banker, enkeltvirksomheder, iværksættere og organisationer. Altid med en dagsorden om at skabe vækst og velstand, at sikre et attraktivt investeringsmiljø og at bidrage til fællesskabet. Foreningens formål er at styrke medlemmernes forretning, netværk, gennemslagskraft og kompetencer, så de bedst muligt kan udfylde deres værdiskabende rolle i samfundet.

DVCA er kendetegnet ved sit dybe samfundsengagement om at sikre gennemsigtighed, god selskabsledelse, etiske retningslinjer og åbenhed om investeringer. Medlemmerne lever op til de høje internationale ESG-standarder (Environment, Social & Governance).

DVCA’s medlemmer:
• Beskæftiger ca. 100.000 medarbejdere
• Har en samlet årlig omsætning på over 100 milliarder kroner

DVCA har sekretariat i Børsbygningen på Slotsholmen i det centrale København.

DVCA’s ledelse:
• Bestyrelsesformand er Christian Frigast, bestyrelsesformand i kapitalfonden Axcel (blandt meget andet tillige bestyrelsesformand i EKF/Danmarks Eksportkredit og næstformand i Post Nord). Bestyrelsen i øvrigt: Klik her
• Adm. direktør (fra 1. januar 2020): er Henrik Sass Larsen, tidl. medlem af Folketinget 2000-2019, erhvervs- og vækstminister 2013-15

Som medlem af DVCA får du bl.a.:

Medlemskab af en aktiv, bredt funderet, landsdækkende interesseorganisation for aktivt ejerskab, risikovillig kapital og vækstkapital.

Adgang til en slagkraftig organisation, der er synlig i medierne, og som regeringen og de politiske miljøer lytter til.

Mulighed for aktivt at præge udviklingen i den fortsat voksende branche gennem indflydelse i DVCA’s udvalg og bestyrelse.

Mulighed for at signalere, at du vil medvirke til at støtte venturekapitaludviklingen samt fremme teknologi, produktivitet og etablering af iværksættermuligheder i Danmark.


SUPLERENDE FAKTA OM DVCA’S MEDLEMMER

DVCA har godt 200 medlemmer blandt venture-og kapitalfonde samt business angels.

Kapitalfonde 2017/2018

Kapitalfondene administrerer knap 80 mia. kr. fra primært pensionskasser og banker. Over halvdelen af disse penge, er tiltrukket fra udlandet.

DVCA skønner, at fondene i Danmark har godt 7 mia. kr. i ”tørt krudt” til investeringer i danske arbejdspladser.

I forhold til børsnoterede selskaber, er kapitalfondene bedre til at skabe værdi for sine ejere: Ca. 6 procentpoint bedre, når der korrigeres for alle andre faktorer.

I 2017 var EBIT 5,5 mia. kr.

Omsætningen i de kapitalfondsejede selskaber var 74 mia. kr. i 2017. Væksten i omsætning korrigeret for tilkøb og frasalg, dvs. den organiske vækst, var på 6% i 2017.

Antal ansatte i kapitalfondsejede selskaber i Danmark steg fra 22.000 i 2017 til 51.000 i 2018.

Aktuel skat på 0,5 mia. kr, og en effektiv skatteprocent på 16% i 2017.

Godt afkast til investorerne: Danske 3F’ere, sygeplejersker, portører mv. har haft et råt afkast på knap 30% pro anno siden 2000.

Venturefonde 2017/2018

Venturekapitalfonde investerer kapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

Ifølge Vækstfondens rapport “Status på venturemarkedet i Danmark 2018” forvalter venturefondene godt 18 mia. kr., primært indskudt af pensionskasser og banker. En meget stor del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.

I 2017 investerede danske venturefonde omkring 3 mia. kr. i danske og udenlandske virksomheder. Sammenlignet med resten af Europa, er danske venturefonde mest aktive. De danske venturefonde investerede samlet ca. 450 mio. kr. i danske virksomheder, lyder det fra Vækstfonden.

Den samlede omsætning i selskaberne ejet af venturefondene er godt 20 mia. kr. (2010).

11.000 er ansatte i danske virksomheder hvori venturefonde har investeret (2010).

Det skønnes, at ca. 19% af danske venturefondes kapital kommer fra pensionskasser (2013-2018).

Virksomhederne har R&D-udgifter for godt 3,7 mia. kr., hvilket svarer til godt 1/8 af den private sektors F&U, jf. Barcelona-målsætningen (2008).

Eksporterer for godt 15 mia. kr. (2010)

Internationale analyser viser, at det samfundsmæssige afkast af øgede statslige investeringer i venturemarkedet er 1:10 (Deutsche Bank Research).

Business angels 2017

Business angels investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

Den typiske danske business angels har baggrund som succesrig iværksætter, der har optjent egen formue ved drift eller salg af virksomhed.

Medfinansiering fra business angels udgør en uundværlig del af innovationsmiljøernes vækstvirksomheder, da de finansierer første del af vækstlagets fødekæde, som derefter går videre til f.eks. venturefonde.

Investeringsniveauet for business angels i Danmark lå på omkring 3 mia. kr. fordelt på 2.185 aktive business angels i Danmark i 2017.

På landsplan havde danske business angels ejerandele i over 4.900 virksomheder.

Samlet var omsætningen for alle business angelstøttede virksomheder på 68,5 mia. kr. i 2017.

I virksomheder helt eller delvist ejet af business angels var der godt 65.000 ansatte i 2017.