Formålet med disse etiske retningslinjer er at opretholde etiske og professionelle normer.

DVCAs formål

DVCA har til formål at fremme venturekapital- og kapitalfonde samt business angel- interesser.

Foreningens mission

§ 3 DVCA’s mission er at skabe konkurrencedygtige rammer for aktivt ejerskab, herunder ved:

.. at øge kendskabet til, hvordan aktive investorer arbejder og bidrager til samfundsøkonomien,

..– at arbejde for at sikre branchen konkurrencedygtige rammebetingelser for at tiltrække kapital,
..– investere og udøve aktivt ejerskab, og

..– at udbyde aktiviteter, som fremmer netværk, samarbejde og videndeling i branchen. DVCA er
..– uafhængig af særinteresser, der ikke vedrører foreningens formål og mission.

Adfærdskodeks

1. Medlemskab af DVCA indebærer støtte til innovation, virksomhedsudvikling og kapitalfremskaffelse. Dette omfatter bl.a. fremme af teknologi og produktivitet samt etablering af iværksætter muligheder i Danmark som et middel til finansiering af små og mellemstore innovative virksomheder, der har et betydeligt vækstpotentiale i relation til produkter, teknologi, forretningskoncepter og service ydelser. Det omfatter også fremme af virksomheder, der ønsker at gennemføre generations- og ejerskifte.

2. Medlemmerne vil drive forretning på en ansvarlig måde og vil ikke foretage handlinger, der er skadelige for venturekapital branchens image og interesser samt samfundet som helhed.

3. Medlemmerne vil sikre en høj standard i deres investeringsportefølje og vil undlade at finansiere virk som heder eller at deltage i aktiviteter, der strider mod nærværende målsætninger.

4. Medlemmerne vil arbejde for perspektivrige økonomiske dispositioner.

5. Medlemmerne vil fremme og opretholde høje etiske standarder og vil beskæftige sig ærligt og redeligt med alle virksomheder, der søger deres assistance, med alle virksomheder, hvortil eller fra hvilke medlemmerne yder eller modtager lån eller investeringer, og med alle øvrige venturekapital selskaber og medlemmer af foreningen.

6. Medlemmerne har overfor tredjemand tavshedspligt om alle fortrolige oplysninger, de måtte få kendskab til under forhandlinger med potentielle investorer eller med potentielle porteføljeselskaber, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse til videregivelse af sådanne oplysninger. Reglerne i erhvervslovgivningen om tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse.

7. Medlemmerne vil ikke direkte eller indirekte fremsætte ærekrænkende udtalelser om eller uhæderlig kritik af andre medlemmer i forbindelse med forretninger med foreslåede porteføljeselskaber, investorer og andre medlemmer.

8. Når to eller flere medlemmer deltager i investeringssyndikater, vil det eller de medlemmer, der er ledende investorer eller långivere, give fuldstændige oplysninger om alle væsentlige forhold de er bekendt med vedrørende det foreslåede porteføljeselskab, dettes ledelse, aktionærer, medarbejdere eller repræsentanter.

9. Medlemmerne vil vurdere deres habilitet i forhold til investeringssøgende virksomheder og vil erklære sig inhabile, såfremt en sådan situation foreligger.

10. Medlemmer vil ikke tilbyde deres assistance til porteføljeselskaber eller modtage finansiering fra enheder, hvis aktiviteter er i strid med nærværende bestemmelser.

11. Medlemmerne står til regnskab over for deres investorer i henhold til fuldt oplyste regnskaber og driftsregnskaber.

12. Medlemmer vil videregive overordnet information om foretagne investeringer, exits, tilvejebragt kapital m.m. til DVCA, således at foreningen kan udarbejde informationsmateriale, herunder statistisk materiale, til dets medlemmer og til brug for foreningens arbejde som meningsdanner og påvirker af den offentlige opinion. DVCA behandler den modtagne information fortroligt, og information modtaget af medlemmer offentliggøres alene i summarisk form.

13. Medlemmerne vil ikke – i overensstemmelse med dansk ret, herunder NASDAQ OMX København A/S’s regler og retningslinjer -under nogen omstændigheder udnytte deres medlemskab af DVCA eller misbruge oplysninger stilet til eller fra DVCA.

14. Medlemmer af DVCA, der er omfattet af DVCA’s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde, skal overholde disse retningslinjer.

15. Medlemmer af DVCA, der er omfattet af DVCA’s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde, skal drage omsorg for, at omfattede porteføljevirksomheder i videst muligt omfang også overholder den del af DVCA’s retningslinjer, der gælder for porteføljevirksomheder.

16. Manglende overholdelse af nærværende etiske regler og bestemmelser vedtaget af DVCA’s bestyrelse anses for at være uetisk adfærd.

17. Medlemmerne vil overholde nærværende etiske regler og alle de af DVCA’s bestyrelse vedtagne og fastlagte afgørelser og bestemmelser. Såfremt et medlem overtræder nærværende etiske regler, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksempelvis påtale eller eksklusion af det pågældende medlem under behørig hensyntagen til vedtægternes bestemmelser herom.

18. Hvert enkelt medlem vil sikre, at direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, rådgivere, forretnings partnere etc. er bekendt med og vil overholde ovenstående regler.

For business angel-medlemmer gælder tillige, at:

19. Medlemmerne bekræfter, at de har økonomiske midler til rådighed for investeringer, og at det er deres hensigt at foretage sådanne investeringer. Medlemmerne bekræfter samtidig, at de kan bidrage med faglige og ledelsesmæssige kompetencer.

20. Medlemmernes bidrag til de investeringssøgende virksomheder i form af kompetencetilførsel og sparring, aflønnes som udgangspunkt ved aktie-/anpartstegning, warrents/optionsaftaler eller ved konvertering af arbejdsindsatsen til aktier/anparter. Medlemmerne må kun i særlige tilfælde modtage kontant betaling for deres rådgivning og lignende. Bestyrelsesarbejde kan dog honoreres med sædvanligt bestyrelseshonorar.

Vedtaget på DVCA’s bestyrelsesmøde den 15. juni 2010.